Thông tin liên hệ:

Phòng Chuyển đổi số
Địa chỉ:  06 Lê Lợi, thành phố Huế
Điện thoại: 0234 3823 077 nhánh số 19
Email:  sales@huecit.vn 

 
 ]