Thông tin liên hệ:

Trang thông tin điện tử Khám phá Huế
Số 6 Lê Lợi, Huế
Tel.: (234) 3823575
Fax: (234) 3823649
Email: khamphahue@huecit.vn
Website: www.khamphahue.com.vn

 
 Bản in]