Thông tin liên hệ:

Phòng Dịch vụ và Hạ tầng CNTT
Địa chỉ:  06 Lê Lợi, thành phố Huế
Điện thoại: 054. 3823575
Email:  sales@huecit.vn
 
 Bản in]