Sáng ngày 11/02/2020, tại phòng họp tầng 2, Trung tâm CNTT tỉnh phối hợp với VNPT tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Họp trao đổi kỹ thuật về Hệ thống thông tin báo cáo Chỉnh phủ.

Đây là một nội dung HueCIT dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc Quyết định số 62/QĐ-VPCP ngày 22 tháng 01 năm 2020 của về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phiên họp được tổ chức dưới sự có mặt của các cán bộ chuyên trách CNTT của Sở Thông tin & Truyền Thông, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh và các chuyên viên kỹ thuật của HueCIT và VNPT nhằm các bên thảo luận, thống nhất phương án triển khai, liên thông và tích hợp Hệ thống thông tin báo cáo Chỉnh phủ với các hệ thống thông tin hiện có, đề xuất tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai trong thời gian tới.
HueCIT
 Bản in]